Privacy


Privacyreglement van onze praktijk
Bakerraad Verloskundigen, gevestigd aan Van der Heydenstraat 6-2 8014 ZZ Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
VVAA is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakerraad.

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze verloskundigenpraktijk
 
Algemeen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hierdoor vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Naast deze algemene wet AVG  gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundigenpraktijk
In onze verloskundigenpraktijk zullen wij diverse persoonsgegevens van jou verwerken. Dit is noodzakelijk voor de medische behandeling en het financieel afhandelen van deze behandeling.  Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de verloskundigenpraktijk
Bakerraad Verloskundigen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
·         Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
·         voor zorgverlening;
·         voor doelmatig beheer en beleid;
·         voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
·         Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
·         Je wordt ervan op de hoogte gesteld dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit gebeurt via een folder en/of via onze website.
·         Alle medewerkers binnen Bakerraad Verloskundigen zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
·         Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
·         Jouw persoonsgegevens en medische gegevens worden 15 jaar bewaard bij het afsluiten van de behandeling.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Door de medewerkers van Bakerraad Verloskundigen worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakerraad) tussen zit. Bakerraad gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Vrumun.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
·         Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
·         Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
·         Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling, per post, e-mail of het vragenformulier op de website kenbaar maken aan Bakerraad Verloskundigen.

Toelichting op het aanmeldformulier
Je moet er rekening mee houden dat jouw medische gegevens als gevolg van de wetgeving in principe minimaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 
Verstrekking en uitwisseling van jouw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Bakerraad Verloskundigen zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat onze medewerker voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Bakerraad Verloskundigen of  aan degene die anonieme kwaliteitsbewaking uitvoert. Denk hierbij aan de verloskundige, de huisarts, het consultatiebureau, de kraamzorg, de gynaecoloog, de kinderarts, en registratiesystemen zoals PRN, Peridos en VeCaS. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Voor het opvragen van informatie zal een door jou ondertekend toestemmingsformulier worden meegestuurd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bakerraad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact ons op.
 
Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat jouw verloskundige hierover graag met je in gesprek. Bakerraad Verloskundigen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op deze website

Privacy- en cookieverklaring
Bij Bakerraad Verloskundigen hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
·         Informeren – Wij willen jou zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
·         Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
·         Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
·         Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
·         Recht van inzage en correctie – Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
·         NAW gegevens;
·         E-mailadres;
·         Telefoonnummer
·         Geboortedatum
·         Huisarts
·         Eerder zwangerschappen
·         Eerste dag van de laatste menstruatie
 
Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
·       Het aanmaken van jouw account;
·       Het inplannen van een afspraak;
·       Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
·       Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt altijd geheel anoniem. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar jouw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact
Bakerraad Verloskundigen Zwolle
038-4659228

 

Contact

Wipstrik/Assendorp/Centrum
http://www.bakerraad.nl/userfiles/image/kijkje46.jpg
Tesselschadestraat 55a
8023 BJ Zwolle

Alle contactgegevens »